Biotalouteen Cleantech

Miten saavutamme hiilineutraaliuden yhteiskunnassamme?

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen ovat ihmiskunnan suurimpia haasteita tällä hetkellä. Ilmastonmuutoksen haitat liittyvät sen aiheuttamiin muutoksiin luonnon oloissa: jäätiköiden sulamiseen, merenpinnan nousuun, sademäärien muutoksiin ja äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymiseen. Näiden muutosten seurauksena yhteiskunnan vesi- ja ruokaturva vaarantuvat, maanviljelys vaikeutuu, koteja tuhoutuu luonnonkatastrofeissa ja nouseva merivesi peittää kokonaisia saarivaltioita alleen.

Ilmastonmuutoksen tuhojen taloudellinen kokonaishinta tulee myös olemaan mittava. Ilmastonmuutoksien taloudellisia vaikutuksia käsittelevän Sternin raportin mukaan ilmastonmuutos voi pahimmillaan aiheuttaa jopa 20 prosentin pysyvän laskun maailmantalouteen. Ainoa varma keino välttää ilmastonmuutoksen tuhot on siirtyä täysin hiilineutraalin yhteiskuntaan. Hiilineutraali yhteiskunta synnyttää huomattavasti vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna nykyiseen maapallon kannalta tuhoisaan päästötasoon. Vaikka ilmastonmuutosta tuskin voidaan enää kokonaan torjua, vähentämällä kahvihuonepäästöjä on vielä mahdollista välttää ilmaston lämpenemisen pitkäkestoiset ja äärimmäiset seuraukset.

Hiilineutraalisuus tarkoittaa tilannetta, jossa yhteiskunnan synnyttämien kasvihuonekaasupäästöjen määrä ei tuota yhtään enempää päästöjä kuin se pystyy sitomaan hiilinieluihinsa. Hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi tarvitaan mittavia muutoksia useilla yhteiskunnan osa-alueilla. Julkisessa ilmastokeskustelussa painotetaan usein yksilöiden vastuuta ja heidän tekemiään kulutusvalintoja. Kuluttajat voivat pienentää hiilijalanjälkeään esimerkiksi vähentämällä lihan syöntiä, suosimalla lähellä valmistettuja ja kierrätettyjä tuotteita, välttämällä lentokoneella lentämistä ja asumalla energiatehokkaasti.

Vaikka nämä yksilölliset valinnat ovat tärkeitä tekoja hiilineutraalin yhteiskunnan kannalta, tarvitaan myös vahvaa ilmastopolitiikkaa ja vastuullista toimintaa yrityksiltä. Pariisin ilmastosopimus on historiallisen vahva poliittisen tahdon osoitus hiilineutraalin yhteiskunnan puolesta, mutta se ei vielä takaa, että hallitukset ryhtyvät konkreettisiin ilmastotekoihin. Yritykset ovat avainasemassa kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Ne voivat omaksua vähähiilisiä toimintatapoja omassa liiketoiminnassaan, kuten esimerkiksi kehittämällä tai valmistamalla hiilineutraalia yhteiskuntaa edistäviä innovaatioita ja tuotteita.

Ilmastopolitiikka ja ilmastosopimukset

Ilmastonmuutoksen torjumisen ja hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen edellyttää vahvaa kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. Ilmastonmuutoksesta on keskusteltu tiedepiireissä jo 1970-luvulta asti, mutta ensimmäinen kattava ja oikeudellisesti sitova ilmastosopimus solmittiin vasta vuonna 2015 Pariisissa. Sopimuksen allekirjoittaneet 195 maata sitoutuivat rajaamaan maapallon keskilämpötilan nousun 1,5 asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan. Vaikka kyseessä on tärkeä askel kohti hiilivapaata yhteiskuntaa, sopimus ei velvoita konkreettisiin toimenpiteisiin.

Valtioiden tulisi kuitenkin sitoutua vähentämään fossiilisia polttoaineita, mitä ilman ilmaston keskilämpötilan nousua on mahdotonta hillitä tarpeeksi. Ilmastoneutraalin yhteiskunnan rakentaminen edellyttää monien mielestä kunnianhimoisempia ilmastosopimuksia, joissa valtiot luopuvat niin bensiinillä kulkevista autoista, hiilivoimaloista kuin öljynporauksestakin. Eri maiden hallitukset tukevat fossiilisia polttoaineita yli 5000 miljardilla eurolla vuosittain. Kuitenkaan uusiutuvien energianlähteiden tutkimusta, kehitystä ja käyttöönottoa ei tueta riittävästi. Ainoa tapa edistää näitä päämääriä globaalisti on solmia sitovampia kansainvälisiä ilmastosopimuksia.

Yrityksien vastuu

Vaikka vahvalla kansainvälisellä ilmastopolitiikka on keskeinen merkitys hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisessa, myös yrityksiltä tarvitaan tekoja. Tällä hetkellä suuret kansainväliset yritykset ovat vastuussa merkittävästä osasta maapallon kasvihuonepäästöjä. Samalla kuitenkin vain pieni osa niistä on kunnolla sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Jos haluamme rakentaa hiilineutraalin yhteiskunnan, yrityksien tulee asettaa itselleen tavoitteita päästöjen vähentämiselle, rajoittaa energiankulutustaan, pienentää hiilijalanjälkeään ja siirtyä tukemaan kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja.

Monet yritykset eivät kuitenkaan toimi näin, vaan näkevät ilmastonmuutoksen torjunnan pelkästään ylimääräisenä kulueränä. Ilmastonmuutos kuitenkin tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuden kasvattaa liikevoittoa. Sitran teettämän markkina-analyysin mukaan ilmastonmuutos luo huimaavat 6 000 miljardin euron markkinat kestävän kehityksen mukaisille ratkaisuille vuoteen 2050 mennessä. Markkinoilla on huutava tarve uusille tuotteille ja innovaatioille, jotka pienentävät yritysten ja teollisuuden aiheuttamia kasvihuonepäästöjä.

Mitä voin tehdä hiilineutraalin yhteiskunnan puolesta?

Myös yksittäin ihminen voi toiminnallaan edesauttaa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista. Jokaisen meistä tulisi välttää yksityisautoilua ja lentämistä ja suosia sen sijaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Jokainen lentomatka kiihdyttää ilmastonmuutosta jopa 30–50 kertaa enemmän kuin saman reissun tekeminen junalla. Myös asumiseen liittyvät kulutusvalinnat ovat tärkeitä. Jos asut vanhassa talossa, sen energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi lisäeristeillä, tehostamalla ilmanvaihtoa tai ilmalämpöpumpun asentamisella.

Energiatehokkaan talon rakentaminen on mahdollista myös Suomessa ja siihen sijoittaminen yleensä maksaa itsensä takaisin energiakuluissa säästämisen myötä. Käyttämällä vihreää sähköä asunnossasi pidät huolen siitä, että rahasi menevät hiilivapaiden energiamuotojen tukemiseen. Jokaisen tulisi myös pohtia uudelleen ruokatottumuksiaan ja yrittää vähentää ilmastolle haitallista lihansyömistä. Lisäksi hiilineutraalia yhteiskuntaa voi edistää äänestämällä kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan puolesta vaaleissa tai tukemalla ympäristöjärjestöjen ilmastotyötä.

Suomesta täysin hiilivapaa yhteiskunta

Suomi on monien muiden eurooppalaisten valtioiden tavoin sitoutunut Euroopan unionin asettaman tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa, tarvitaan toimenpiteitä niin energiantuotannossa, kulutuskäyttäytymisessä, liikenteessä, rakentamisessa, asumisessa kuin maa- ja metsätaloudessa. Kuten muissakin teollisuusmaissa, myös Suomessa tulee pyrkiä korvaamaan fossiilivoimalat uusiutuvalla energialla ja energian kohtuullisemmalla käytöllä.

Kivihiilestä tulee luopua kokonaan ja myös Suomessa suosittua turpeen polttamista tulee välttää ennen kuin siitä vapautuva hiilidioksidi voidaan ottaa talteen ja varastoida asianmukaisesti. Samoin myös fossiiliset liikennepolttoaineet tulee korvata biopohjaisilla polttoaineilla, joita voidaan valmistaa suomalaisesta metsä- ja peltobiomassasta, jätteistä ja teollisuuden sivuvirroista. Ennen kaikkea Suomen pitäisi pyrkiä edistämään cleantech- ja biotalousratkaisujen tutkimus- ja kehittämistyötä. Niillä tulee olemaan ratkaiseva merkitys matkalla kohti hiilineutraalia maailmaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *